در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری